Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η  Global Sustain προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία.

  • Στρατηγική αειφορίας: Διαμόρφωση και πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.
  • Απολογισμός αειφορίας: Καθοδήγηση και σύνταξη απολογισμού αειφορίας. Υπεύθυνες επενδύσεις: Υποστήριξη στην προσέλκυση επενδύσεων με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακούς δείκτες.
  • Benchmarking: Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.
  • Διαχείριση έργων: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.
  • Μέτρηση: Αξιακή αποτίμηση στρατηγικής και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας (Social Return on Investment - SROI, Social Value).