Members to Members

Members-to-Members: Η δικτύωση των μελών της Global Sustain γίνεται τόσο με ηλεκτρονικούς τρόπους (on-line M2M), όσο και με συναντήσεις μελών. On-line Μ2Μ: Στην ενότητα «Members - to - Members», oι εταιρίες-μέλη απευθύνονται στην ευρύτερη οικογένεια της Global Sustain, ενημερώνοντας για νέες διαθέσιμες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, συνέργειες και πρωτοβουλίες μέσω του portal.

Συναντήσεις M2M: Στις εκδηλώσεις «Members - to - Members» παρουσιάζονται επιλεγμένες δράσεις, καινοτόμα προϊόντα, γραμμές στρατηγικής και καλές πρακτικές. Τα στελέχη επικοινωνούν μεταξύ τους και εμπνέονται από τις εμπειρίες και τις δράσεις άλλων εταιριών της αγοράς.